Samtalsterapi

Psykodynamisk psykoterapi fokuserar på varje individs unika egenskaper och syftar till förändring. Det som är utmärkande för psykodynamiska terapiformer är att man ser allt mänskligt beteende som meningsfullt, vårt sätt att förstå och relatera är inte slumpmässigt. I terapin så undersöker vi tillsammans hur aktuella problem eller livsfrågor hänger ihop med nuet och samspelar med tidigare erfarenheter i livet. Vi arbetar också för att identifiera och sätta ord på tankar och känslor för vidare reflektion och djupare självförståelse. Den mening vi ger våra erfarenheter gör oss till dem vi är.

Parterapi

Genom parterapi kan närheten och intimiteten växa. Negativa samspelsmönster och kommunikationsproblem kan utvecklas till ett mer konstruktivt och harmoniskt samspel där kärleken fördjupas.

Parterapi tar itu med de problem som upplevs svåra att lösa på egen hand. Metoden som används i parsamtalen är Emotionellt fokuserad parterapi (EFT), som utgår från att de flesta relationsproblem uppstår i ett negativt samspelsmönster som upprepas och vidmakthålls.Parterapi

Vi skapas i relationer och lever i relationer. Livets glädje uppstår i relationer och det gör också dess problem och svårigheter. 

Parterapi tar itu med problemet som upplevs svåra att lösa på egen hand. Metoden som används i parsamtalen är Emotionellt fokuserad parterapi (EFT), som utgår från att de flesta relationsproblem uppstår i ett negativt samspelsmönster som upprepas och vidmakthålls.  

Jag samarbetar med Parsamtal Stockholm och Allvarligt talat som har avtal kring familjerådgivning med flera kommuner i området runt Stockholm. Vi erbjuder evidensbaserad emotionellt fokuserad parterapi (EFT).
Familjerådgivare omfattas av absolut sekretess (OSL 26 kap 3§), det skapar att vi inte för journal. Villkoren för detta och mer kan sökas på din kommun hemsida

Parterapi

Känner du igen din relation i detta?

• Det är stor distans mellan er
• Du eller din partner känner sig kritiserad
• Du eller din partner känner sig inte förstådd eller bekräftad.

Genom parterapi kan närheten och intimiteten växa. Negativa samspelsmönster och kommunikationsproblem kan utvecklas till ett mer konstruktivt och harmoniskt samspel där kärleken fördjupas.

Parterapi tar itu med de problem som upplevs svåra att lösa på egen hand. Metoden som används i parsamtalen är Emotionellt fokuserad parterapi (EFT), som utgår från att de flesta relationsproblem uppstår i ett negativt samspelsmönster som upprepas och vidmakthålls.

Känner du igen din relation i detta?

  • Det är stor distans mellan er
  • Du eller din partner känner sig kritiserad
  • Du eller din partner känner sig inte förstådd eller bekräftad

Jag hjälper er att se och förstå att det är ert samspelsmönster, inte du eller din partner, som är det egentliga problemet. Öppenhet och tillit kan då växa och ert destruktiva samspelsmönster förändras till att bli mer konstruktivt.

Parterapi hjälper er att:
 

  • Fördjupa dialogen i ert förhållande
  • Skapa trygghet och tillit
  • Hantera frustrationer
  • Bryta gamla och destruktiva mönster
  • Hitta nya sätt att lösa problem på
  • Återskapa passionen

Parsamtal Sthlm & Allvarligt talat

Kristerapi

En kris kan utlösas av en rad olika händelser, till exempel en skilsmässa, en uppsägning. En omskakande situation och mindre explicita kriser kan lämna djupa spår och inga kriser är för små för att behandlas. Människor reagerar olika på situationer och vi har även olika sätt att förhålla oss till omvärlden på. Vanliga känslor i samband med en kris är bland annat rädsla, ilska, skam, förvirring, förnekelse, frustration, irritation, känsla av isolering, skuldkänslor samt långvarig nedstämdhet. Vissa reagerar även med fysiska symptom, vilka kan visa sig till exempel som smärta i mage, huvud, rygg eller höfter, minskad aptit och/eller sömnsvårigheter. Kristerapi är en kortare psykoterapeutisk kontakt. Ofta räcker 5-10 samtal för att underlätta bearbetningen av det som hänt. I vissa fall är krisen så svår att du behöver fortsätta samtala längre en så.

Barn- och föräldraterapier

Barn kan i olika faser i livet hamna i utvecklingskriser och svåra känslor. Ibland handlar det om situationer där man som förälder känner stor oro och osäkerhet i hur man ska förstå och hjälpa sitt barn. Jag arbetar både med hela familjen, med föräldrasamtal samt med det enskilda barnet för att gemensamt försöka förstå vad som behövs för att barnet ska må bättre. Det kan handla om ledsna, arga, impulsiva eller oroliga barn som är olika sårbara och som ibland behöver extra hjälp och förståelse från vuxenvärlden för att komma vidare. I en barnpsykoterapi arbetar terapeuten utifrån förutsättningen att barnet uttrycker sig själv och sin problematik i lek och relaterande till terapeuten och det är genom terapeutens bemötande och samspel tillsammans med barnet som utveckling kommer till stånd och bearbetning kan ske. Ungdomspsykoterapi är en egen terapiform. Tonåringen befinner sig i en utveckling som bland annat präglas av konflikten mellan självständighet och beroende. För ungdomar som inte längre har leken som uttrycksform får samtalet en allt större betydelse. Terapeuten har en mer aktiv hållning och ett mer personligt förhållningssätt än i vuxenpsykoterapi.

Pris


• Psykodynamisk psykoterapi
• Parterapi
• Kristerapi
• Barn- och föräldraterapier
• Parsamtal Sthlm & Allvarligt talat

Privatpersoner 1000 kr per session (45 min).
Privata parsamtal 1200 kr per session (60 min).

Samarbetsavtal finns gällande familjerådgivning med flera kommuner i området runt Stockholm. Villkoren för detta och mer kan sökas på din kommuns hemsida.

Betalning sker mot faktura eller företagsswish.
Avbokning ska göras senast 24 timmar före avtalad tid. Vid avbokning senare än 24 timmar debiteras fullt pris.

Uteblivet besök debiteras och ersätts ej.

Vanliga frågor

Psykodynamisk psykoterapi innebär ett nära samarbete mellan psykoterapeut och klient inom ramen för en trygg relation och ett samarbetskontrakt. Detta är en terapiform där du som klient vid varje samtal har möjlighet att prata om det som för stunden upptar dig. Behandlingen sker inom fastställda ramar vad gäller tider för samtal, arvode och frekvens. Första mötet är alltid ett bedömningssamtal. Bedömningssamtalet leder till en behandlingsöverenskommelse där vi ringar in dina behov samt önskemål med psykoterapin. Antalet bedömningssamtal vid en psykoterapi kan variera men är i regel tre till antalet. I bland kan en konsultation räcka om man behöver enstaka råd över en aspekt av sitt liv, eller hjälp med att stanna upp och orientera sig. Behöver du arbeta fokuserat med en speciell problematik är det vanligt att gå 5-20 gånger. I en långtidsterapi (över 20 gånger) är det ett annat arbetssätt. Då arbetar man löpande med det som dyker upp i stunden och får på så sätt en mer omfattande självutveckling. Att känna förtroende för sin terapeut, ha en gemensam plan och arbeta mot ett gemensamt mål är viktigt.
Det kan vara till stor hjälp att söka psykoterapi när du upplever att du har ett psykiskt lidande som är svårt att bemästra eller komma till rätta med själv. De flesta söker psykoterapi just för att det är något som bekymrar dem. Ibland är det svårt att sätta ord på vad det är man behöver och vill förändra och då kan psykoterapin till en början handla om att identifiera det som ”skaver.” Personliga kriser där symptomen utgörs av nedstämdhet, ångest,stress och rädslor, sömnbesvär, vissa somatiska besvär är exempel på när psykoterapi kan vara till hjälp. Vid obearbetade förluster, svåra upplevelser och minnen, relationsproblem, privat eller i arbetet/skolan, är också stunder i livet då det kan vara skönt att ha en utomstående professionell samtalspartner. I terapin får man vara som man är och behöver inte ta hänsyn till andra.
Jag erbjuder psykoterapi via telefon och video. Du kan då ladda ner appen Signal som krypterar meddelanden, röstsamtal och videochatt. Den finns både till mobiler och datorer för Android och IOS. Den är lika enkel att använda som Messenger eller Whatsapp, men är säkrare. Varje terapisession via nätet eller telefon är upplagd på samma sätt som om de genomförs på mottagningen och pågår 45 minuter.
Som legitimerad psykoterapeut har jag tystnadsplikt, det innebär att det som du säger till mig för jag inte vidare. Jag för journal eftersom det är något som vi legitimerade psykoterapeuter är skyldiga att göra enligt lag, Patientdatalagen (PDL). Det är endast jag som har tillgång till din journal. Tystnadsplikten kan hävas i vissa fall. Det kan exempelvis vara att en minderårig far mycket illa eller vid misstanke om allvarligare brott.