Sekretess och GDPR

Sekretess

Som legitimerad psykoterapeut har jag tystnadsplikt, det innebär att det som du säger till mig för jag inte vidare. Jag för journal eftersom det är något som vi legitimerade psykoterapeuter är skyldiga att göra enligt lag, Patientdatalagen (PDL). Det är endast jag som har tillgång till din journal.

Tystnadsplikten kan hävas i vissa fall. Det kan exempelvis vara att en minderårig far mycket illa eller vid misstanke om allvarligare brott.

 

Dataskyddsförordningen GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft som gäller i hela EU och som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL 1998:204).

Syftet med GDPR är att stärka den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. I Sverige finns sedan tidigare Patientdatalagen (PDL;SFS 2008:353) som bland annat reglerar vad som gäller för personuppgifter i patientjournaler och det är därför troligt att GDPR inte kommer innebära några avgörande förändringar  gällande journalföring utöver de som PDL och andra förordningar reglerar. Det skydd av integritet som GDPR strävar efter kan anses vara tillvaratagna i nuvarande lagstiftning.

Personuppgifter som lagras i journalen

Jag använder mig av terapijournal som överensstämmer med krav på journalsystem enligt Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvård (SOSFS 2008:14).

Personuppgifter som lagras i journalen enligt Patientdatalagen (PDL)  är personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, faktureringsuppgifter samt journalanteckningar. Personuppgifterna kommer att sparas enligt lagstiftningens krav på bevarande av journal.